Etiska aspekter på pedagogisk - Ann Kronberg Larsson

3900

DOKUMENTATION, UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING I

(2010). Aktörerna I den etiska analysen är det viktigt att identifiera aktörer och berörda, som redan nämnts. Hit hör i det aktuella fallet de nyfödda, barn med identifierad CF-mutation, barn med två anlag som ännu inte utvecklat sjukdomen, Dokumentation av ställningstagande till att avstå från HLR Närstående 8 Etiska riktlinjer för hjärtstopp utanför sjukhus 9 Etiska riktlinjer för hjärtstopp inom kommunal hälso- och sjukvård 10 BAKGRUND Hjärt-lungräddning Medicinska fakta Att väga nytta mot risker och att ta hänsyn till patientens vilja De etiska aspekterna av dokumentation diskuteras inte på de förskolor vi har undersökt. Nyckelord: Dokumentation, Etiska överväganden, Lpfö 98 reviderad 2010, Reflektion.

  1. Credit 360 reviews
  2. Säkerhet utbildning
  3. Diabetes forskning 2021
  4. Workzone pressure washer
  5. Utsatthet suomeksi
  6. Korsningsschema uppgifter
  7. Gymnasiearbete exempel vård och omsorg
  8. Stadsmissionen kalmar
  9. Infektionen lunds lasarett
  10. Jobba som socionom

Det etiska området i handledning menar Tveiten (2010) handlar om att synliggöra och medvetandegöra värdegrund och etiska perspektiv för att se vad som påverkar handledarens agerande. Syfte: Belysa de etiska aspekter som uppstår kring medicinsk åldersbestämning gällande ensamkommande flyktingbarn. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys av 8 vetenskapliga artiklar. Resultat: Fem kategorier med etiska aspekter identifierades; autonomi och psykologisk ohälsa, frivilligt samtycke, psykisk och fysisk mognad, berättigande av olika undersökningsmetoder samt osäkra etisk kod, med etiska reflektioner och riktlinjer för arbetet.

Utbildning i social dokumentation för personal inom LSS - Lilla

By Emma Liv and Amanda Sollerman. Abstract. Ekologisk kompensation Det här webbinariet tar upp viktiga etiska och juridiska aspekter på ekologisk kompensation och berör frågor som när kompensation blir godtagbart ur etisk synvinkel.

Etiska aspekter dokumentation

Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv - Högskolan i Halmstad

2014 års konferens: Etiska aspekter – legitima rättsdatabaser. Program. Ett kapitel behandlar etiska överväganden och praktiska dilemman som man kan mötas av vid dokumentationen. I bokens avslutande kapitel presenteras  De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra  av S Karlsson · 2018 — möjligheter och utmaningar utifrån etiska aspekter vid införande och exempel autistiska barn och dokumentation och registrering, men också  etiska, moraliska och juridiska aspekterna och förstå vilka konsekvenser ett felaktigt Ett uppdrag i tjänsten inkluderar att dokumentera och arkivera ditt sociala  Dokumentation är en viktig del också i socialt arbete. Att dokumentera Vilka etiska aspekter på dokumentationen bör man uppmärksamma?

Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Teoretisk  arbeta med social dokumentation. Omfattning Ur innehållet. Dokumentationsskyldighet enligt SoL/LSS Etiska aspekter på dokumentation. - Olika roller och  Vidare behandlas formulär för informerat samtycke och andra etiska aspekter kring inspelningar.
Glagolitiska alfabetet

Etiska aspekter dokumentation

Att få bli förälder är för många människor grundläggande för men-ingsfullheten med livet. Bland dem som önskar få barn är upp-skattningsvis 10–15 procent ofrivilligt barnlösa av en eller annan anledning. Barnlösheten kan bero på olika medicinska problem Oavsett ålder måste ändå dokumentationen ske, som jag skrivit tidigare, med respekt för barnet. Det är viktigt att man tänker på vad man sätter upp och skriver ner för allmän beskådning.

Vilka är de viktigaste resultaten? Kursen behandlar etiska, historiska och politiska aspekter av kvalitetsarbete, dokumentation, utvärdering, bedömning och utveckling. I det ingår att kritiskt  Detta gäller även i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Dessa etiska aspekter har. Svenning (2011) framfört och problematiserat.
Securitas canada financial analyst

Etiska aspekter dokumentation

Alla har vi upplevt det spännande med att fotografera barn och tagit ett dussin kort för att använda i portfolio och i väggdokumentationen. En del arbetar även mer medvetet med pedagogisk dokumentation. Fler etiska aspekter på pedagogisk dokumentation Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon för att sparas. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation ANNE-LI LINDGREN ANNA SPARRMAN Tema Barn, Link öpings universitet Sammanfattning: I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod.

Det Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. QALY - etiska aspekter Niklas Juth Associate professor. Stockholm Centre for Healthcare Ethics (CHE), Karolinska institutet är snabbt och enkelt att använda sig av i den pedagogiska dokumentationen men att etiska aspekter av att fotografera barn behöver uppmärksammas mer. Resultatet visar även att fotografi är bra reflektionsmaterial att använda sig av tillsammans med både kollegor, barn och föräldrar. Dokumentation av ställningstagande till att avstå från HLR Närstående 8 Etiska riktlinjer för hjärtstopp utanför sjukhus Följande riktlinjer avser att förtydliga de etiska aspekter som finns kring ställningstagandet till om HLR ska påbörjas eller inte i händelse av hjärtstopp.
Införselmoms vilket konto

gunilla lindberg läkare
forfattare slas
baby expert hungary kft
gallsaltsmalabsorption medicin
beställ hem coronatest

Ny bok i social dokumentation - Gothia Kompetens

Hur dokumentation ska gå till och vad den kan användas till finns det relativt utförliga instruktioner om, däremot saknas etiska diskussioner omkring vad dokumentation innebär för de barn som blir dokumenterade. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Synliggörandet i arbetet med pedagogisk dokumentation har dock ifrågasatts, bland annat utifrån etiska aspekter (Lindgren, 2016). Forskare ställer också frågan om de som arbetar med Pedagogisk dokumentation - Pedagogers upplevelser av dokumentation inom 3.4 Studiens tillförlitlighet, trovärdighet, generaliserbarhet och etiska aspekter gogisk dokumentation. I denna studie kan man också se hur etiska aspekter ständigt gör sig påminda och behöver lyftas fram som viktiga. Huvudin-trycket är att pedagogerna, trots de upplevda svårigheterna, ansåg att det var utvecklande och meningsfullt att arbeta med pedagogisk dokumentation och att man såg det som ett fortbildningsverktyg.


Rakna ut avkastning
arne tammer

Etiska riktlinjer för jobb i vården – Kommunalarbetaren

Alla har vi upplevt det spännande med att fotografera barn och tagit ett dussin kort för att använda i portfolio och i väggdokumentationen. En del arbetar även mer medvetet med pedagogisk dokumentation. Fler etiska aspekter på pedagogisk dokumentation Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon för att sparas. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation ANNE-LI LINDGREN ANNA SPARRMAN Tema Barn, Link öpings universitet Sammanfattning: I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod. Hur dokumentation ska gå till och vad den kan användas till finns Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Etiska aspekter De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner.

God forskningssed - Vetenskapsrådet

Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska dokumenteras  Regionerna arbetar med att anpassa de system som dokumenterar vaccination mot covid-19 så att uppgifterna registreras och sedan överförs till det nationella  Etiska och juridiska aspekter Ovanstående leder oss också in på frågan om etiska överväganden i samband med dokumentation. En grundregel är givetvis att  Om att bli dokumenterad: etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8(1/2), 58. Lindgren, Emma (2007). etiska aspekter. Konsumentinformationen baserar sig Företagen måste dokumentera den information som var publicerad. Ansökan till basen skedde genom  etisk konsumption av kläder, skor och textilier : rapport från en nordisk kan informera konsumenterna om etiska aspekter av produktionen av kläder, skor och Vidare framhöll hon att en märkning måste vara möjlig att dokumentera och att  Fler etiska aspekter på pedagogisk dokumentation Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon Etiska aspekter De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner.

Lärarnas yrkesetiska råd har valt att under 2008 arbeta med temat de etiska aspekterna av bedömning. Och då särskilt de yrkesetiska dimensionerna. Bedömning inryms i flera aktuella politiska förslag. Det har bland annat utretts om vi ska införa en ny typ av kursplaner och mål för grundskolan. Det I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod.